تصاویر سربازان هخامنشی

عکس های سرباز هخامنشی

تصاویر سربازان هخامنشی

سرباز های هخامنشی به خصوص سپاه جاویدان یا گارد جاویدانخبره ترین نیروهای جهان روزگار خود(حتی به عقیده برخی از کارشناسان خبره ترین نیروی ویژه در طول تاریخ) بودند.این سربازان ر آن هنگامه از نظر دلیری نمونه بودند و از نظر جوانمردی یگانه بودند.امروزه نقش های زیادی از سربازان هخامنشی برجای مانده که در ادامه تعدادی از عکس های مربوط به سربازان هخامنشی را قرار داده ایم.

سرباز ارتش جاویدان هخامنشی

نقش سربازارتش جاویدان در پارسه

سرباز پارسی هخامنشی

سربازپارسی سبدی در دست دارد

سربازان هخامنشی

تصویر نقاشی های کاخ شوش آپادانا از دوره داریوش اول

سرباز هخامنشی سر در باغ ملی تهران

سربازهخامنشی سر در باغ ملی تهران

بوسه ایرانیان بر سربازان هخامنشی

بوسه ایرانیان بر سربازان هخامنشی

سرباز پارسی، با نیزه و تیرکمان

سرباز پارسی، با نیزه و تیرکمان

سنگ نگاره سربازان هخامنشی

سنگ نگاره سربازان هخامنشی بر دیواره کاخ تچر

سربازان جاویدان در پلکان شرقی آپادانا

سربازانجاویدان در پلکان شرقی آپادانا

 

 

سربازان مادی و هخامنشی

سربازان مادی و پارسی، در پارسه برای متمایز کردن پارسی ها و مادی ها به کلاه و لباس دقت کنید.

سربازان هخامنشی ارتش جاویدان

نقش سرباز ارتش جاویدان در پارسه سربازان نیزه دار پارسی

سربازان هخامنشی

نقش سرباز ارتش جاویدان در پارسه

گل نیلوفر در دست سرباز هخامنشی

گل نیلوفر؛ نماید صلح در دستان سربازان پارسی و مادی

سرباز هخامنشی

سرباز هخامنشی به شاه پارسه داریوش اول احترام می گذارد

سرباز هخامنشی

سربازان پارسی بر گرد کاخ

نقش سربازان هخامنشی بر روی ظرف هخامنشی

نقش سربازان هخامنشی بر روی ظرف هخامنشی

منبع : تمدن ما

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه